27/6/57

ກອນ


25/6/57

ແນະນຳຊື່ໆ

ແນະນຳຊື່ໆ
-----------
ເຫັນພາບນີ້ຢ່າຟ້າວຮ້າຍ ຊິຫາວ່າຊອກແຕ່ຕິ ສາເດີ
ເຫັນແນວດີເອົາມາຊົມ ໃຫ້ໝູ່ຊົນນິຍົມຍ້ອງ
ເຫັນແນວໃດມັນຂັດຂ້ອງ ມອງໄປເປັນທາງເສື່ອມ
ກໍນຳມາຊີ້ແຈງໃຫ້ ເຫັນແຈ້ງບໍ່ຄວນ 

ພາບນີ້ເຫັນບ່ອນຂ້ອງ ມັນບໍ່ຄ່ອງປະເພນີ
ມັນຂັດກັບຮີດຄອງ ສາສະໜານຳພ້ອມ
ຈຶ່ງນຳມາແນະນຳໃຫ້ ເຫັນຄວາມທາງຊອບ
ເພື່ອພ້ອມກັນແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຄາວໜ້າຈຶ່ງຊິດີ ຊັ້ນດອກ

ການແນະນຳຄັ້ງນີ້ ຫວັງເພື່ອທະລຸຫຼັກ
ໃຫ້ຮູ້ຈັກແນວທາງ ຖືກຄອງຄວນເວັ້ນ
ແນະໃຫ້ເຫັນຫຼາຍດ້ານ ຕາມສົມຄວນຜົນເຫດ
ທ່ານເປັນສື່ ເຮົາກໍເປັນສື່ໃຫ້ ຄົນທັງຫຼາຍຮູ້ຮ່ວມນຳ ຈັງຊັ້ນນາ

ຄົນດີມີສີແກ່ຊາດ


ເມື່ອມອງ


ພອນ


ກຳ-ກັມ


ວິຣະບູຣຸດ


23/6/57

ປອງດອງ


ພວງມາລາ ຊໍ່ມາລີ ພວງມາໄລ


ຈັນແຈ້ງໃຈສຸກ


ເວົ້ານຳເຮັດນຳ


ທຳມະຊາດກັບທຳມະ


ປັນຍາຊົນ


ສ້າງທາງໄປເມືອງສະຫວັນ


ພະທຳເປັນທຳສຳລັບໂລກ


ໃກ້ຊິດ


ອັບປະມາທະຄ່າຂອງຄົນ- ຄ່າ­ຂອງ­ຄົນປະ­ເສີດໄດ້ ໃນເມື່ອມອງ­ຜົນ­ງານ 
ການກະ­ທໍາ­ສະ­ເໜີຜົນ ອອກ­ມາ­ປາ­ຈັກແຈ້ງ 
ຜົນ­ງານ­ດີເຫັນ­ຮູ້ ເປັນຄ່າ­ຄຸນ­ຄອງປະ­ເສີດ 
ຜົນ­ງານ­ຊົ່ວປະ­ກາດໃຫ້ ເປັນ­ຄົນໄຮ້ຄ່າບໍ່­ສູງ 

- ຜົນ­ງານ­ການປະ­ກາດ­ຊີ້ ທະ­ວີວາດ­ສັກ­ດາ­ຄົນ 
ຜູ້­ທີ່­ມີຍົກ­ສັກ ກຽດ­ກືກອງ­ລົ້ນ 
ກໍເພາະ­ຜົນ­ງານ­ຊີ້ ໃຫ້ເປັນ­ດີເລີດເດັ່ນ 
ຄົນເຂົາເຫັນ­ຮັບ­ຮູ້ ຜົນ­ງານແລ້ວຍົກ­ຍໍ 

- ຜົນ­ງານ­ຍົກຄ່າໃຫ້ ຄົນ­ມີຍົດ­ປາກົດ­ສັກ 
ວຽກ­ງານ­ດີຍ່ອມ­ດີຄັກ ສາ­ທຸຊົນ­ສາກົນຍ້ອງ 
ບໍ່­ມີໝອງ­ສູນເສົ້າ ຄຸນ­ຄວາມ­ດີທີ່ໂລກກ່າວ 
ເປັນແວ່ນແຍ­ງ­ວາດໄວ້ ໃຫ້­ຄົນໄດ້ເດີນ­ຕາມ 

- ຄຸນຄ່າ­ຄົນປະ­ເສີດ­ລົ້ນ ຄົນ­ມາຍ­ມາກ­ບູຊາດ­ຄຸນ 
ດີຊົ່ວເຫັນ­ນໍາກັນ ແຍກ­ການກະ­ທໍາໄວ້ 
ໃຜຜູ້ຫວນເຫັນແລ້ວ ຄຸນ­ຄວາມ­ດີອັນ­ຊອບ 
ແມ່ນ­ຊິມຸດ­ມອດມ້ຽນ ຜົນ­ງານ­ລໍ້າບໍ່ເສື່ອມ­ສູນ ທ່ານເອີຍ

18/6/57

ືທາງໄປ


ຄະຕິຊີວິດ