19/11/55

ຈຳປາມາລາລາວ


ທີ່ໃດຈະອົບອຸນເທົ່າບ້ານເກີດ


ດີຊົ່ວຄາວ


ດີ