11/2/58

14 ກຸມພາ ວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ


ກັມ-ກຳ


4/2/58

ພໍ່ແມ່


ຕື່ນແຕ່ເຊົ້າ