9/10/55

ແດ່ຄົນທີ່ສິ້ນຫວັງແຕ່ຍັງມີຫົວໃຈ..


8/10/55

ຄວາມຮັກ-ຄວາມຊັງ


6/10/55

ມາຕາປິຕຸພູມ


4/10/55

ຫຼົງ

ຫຼົງຄຳຫວານນາຣີທີ່ຫວ່ານລ້ອມ
ຫຼົງສີຍ້ອມແປ້ງຕົບແຕ່ງແປງກາຍາ
ຫຼົງສະເໜອວນອົງແປງວາດທ່າ
ຫຼົງເງິນຕາຊັບສັບສິນສິ້ນສັກສີ

ຫຼົງຍົດສັກຄຳຍົກຍ້ອງຕ້ອງໝອງໝົ່ນ
ຫຼົງຕົວຕົນອັນແທ້ຈິງໝົດຄວາມດີ
ຫຼົງວັດທະນະທັມສາສະໜາສິ້ນຣາສີ
ຫຼົງຄວາມດີບູບພະກາຣີສິ້ນຊີວັງ

3/10/55

ໂດດດ່ຽວບໍ່ປ່ຽວໃຈ


ຢູ່ທີ່ໃດກໍໄດ້ຫາກໃຈໝັ້ນຄົງ


2/10/55

ແດ່ວັນຄ້າຍວັນເກີດ ຂອງຜູ້ທີ່ເກີດໃນວັນນີ້ (ທຸກໆວັນ)


ກະປອມບິນ


ນັ່ງເຫງົາເຝົ້າຊົມເດືອນ


ຫົວໃຈຊື່ນຄືນເດືອນເພັງ