15/4/57

ສະເຕັມຊີເກມແມ່ນໍ້າຂອງຢ່າເຂີນຂາດ(ເກັບຈາກເວັບກະວີນີພົນລາວມາໂຮມວໄວ້)


ຢາກແຕ່ງກອນ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ(ເກັບມາໂຮມໄວ້)


5/2/57

ສື່ໜັງສື

ໜັງສືສື່ໃຫ້ຮູ້ ຄວາມປາກທັງຄວາມຄິດ
ເວົ້າຈາຄວາມຄຳໃດ ບັນທຶກລົງໃນເຈັ້ຍ
ຄິດຢູ່ໃນໃຈພື້ນ ບໍ່ມີໃຜຮູ້ຮອດ
ບັນທຶກຈົດຈື່ໄວ້ ໃຫ້ຄົນຮູ້ເຈຕະນາ

ພາສາຄວາມປາກເວົ້າ ທີ່ຄົນສື່ສານກັນ
ສ້າງສັນເປັນຄວາມຄົມ ປະໂຫຍກກົງຄຳເວົ້າ