30/9/57

ພຸດທະພາສິດ


ຄຳແສນຄົມ(ຢາກມີໜ້າ)


29/9/57

ຄຳແສນຄົມ(ຈັບຜິດ)


ຢ່າຢຶດຕິດ


ບຸນກິລິຍາວັດຖຸ 3


23/9/57

ຄຳແສນຄຳ(ກົດເກນ)


ຄຳແສນຄົມ(ຊົນນະບົດ)