27/8/57

ຄຳແສນຄົມ


ບໍລີດສູດ


ຄຳແສນຄົມ


ຄຳແສນຄົມ


ການເປັນມະນຸດທີ່ສົມບູນ


ສະເໜ


ດອງບອງປອງໄວ້