18/9/57

ລິ(ລາວ)ດີ ຈຳປາລາວດວງເດືອນ


ຄຸນປະໂຫຍດຂອງພາສາ


ຈຳປາມາລາລາວ


17/9/57

ຖະໜົນສາຍໜຶ່ງ


ຊ້າງຟ້າ


ໂດດດ່ຽວບໍ່ປ່ຽວໃຈ


ຫົວໃຈຊື່ນຄືນວັນເພັງ